Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2008    18.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod; Besedilo odloka
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« v občini Sežana – druga obravnava
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami – prva obravnava
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami – prva obravnava; Besedilo odloka
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2009 – prva obravnava
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica  - Plan porabe komunalnega prispevka za leto 2009
 06.03 Gradivo za 6.točko sklica  - Plan porabe koncesijske dajatve in turistične takse za leto 2009 in 2010
 06.04 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi občine Sežana za leto 2009 in 2010
 06.05 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v organih skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leto 2009 in 2010
 06.06 Gradivo za 6.točko sklica  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009
 06.07 Gradivo za 6.točko sklica  - Splošni del proračuna za leto 2009
 06.08 Gradivo za 6.točko sklica  - Posebni del proračuna za leto 2009
 06.09 Gradivo za 6.točko sklica  - Načrt razvojnih programov 2009-2013
 06.10 Gradivo za 6.točko sklica  - Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2009
 07.01 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 – prva obravnava
 07.02 Gradivo za 7.točko sklica  - Plan porabe komunalnega prispevka za leto 2010
 07.03 Gradivo za 7.točko sklica  - Plan porabe koncesijske dajatve in turistične takse za leto 2009 in 2010
 07.04 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi občine Sežana za leto 2010 in 2011
 07.05 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v organih skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leto 2010 in 2011
 07.06 Gradivo za 7.točko sklica  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2010
 07.07 Gradivo za 7.točko sklica  - Splošni del proračuna za leto 2010
 07.08 Gradivo za 7.točko sklica  - Posebni del proračuna za leto 2010
 07.09 Gradivo za 7.točko sklica  - Načrt razvojnih programov 2009-2013
 07.10 Gradivo za 7.točko sklica  - Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2010
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sežana za leto 2009
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2009
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Poročilo o opravljenih programih javnih del v letu 2008 in predlog sklepa o programih javnih del v letu 2009
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2008 in predlog sklepa o zamenjavi zemljišč v k.o. Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o opredelitvi javnega interesa v skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sežana za leto 2008 in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2008
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišč št. 4228/8 in 4227/7 k.o. Dutovlje
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča št. 4501/1 k.o. Lokev iz javnega dobra in predlog sklepa o prodaji tega zemljišča
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika občine Sežana in dveh predstavnikov uporabnikov v Svet Javnega zavoda Kosovela knjižnica Sežana
 13.01 Sprejeti sklepi
 13.02 Izpis sklepov
 14.Zapisnik