Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2008    16.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Poročilo KSP d.d. Sežana - »Odpadki v letu 2007« - seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o povišanju cene ravnanja s komunalnimi odpadki
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana vzhod
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana vzhod - Besedilo odloka
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Poročilo o poslovanju javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. v letu 2007 s predlogom sklepa
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi višine stroškov priključitve na kanalizacijsko omrežje v občini Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« v občini Sežana – prva obravnava
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Odloka o oglaševanju v občini Sežana – druga obravnava
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Poročilo o realizaciji proračuna Občine Sežana za prvo polletje 2008 – seznanitev
 11.01 Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi cenika reklamnih sporočil v Kraškem obzorniku
 11.02 Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi cenika reklamnih sporočil v Kraškem obzorniku - Besedilo sklepa
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa za nakup zemljišč št. 3807/2 in št. 3807/4 obe k.o. Sežana
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča 1973/8 k.o. Križ
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi iz javnega dobra in prodaji zemljišča št. 65/1 k.o. Voglje
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč in izločitvi iz javnega dobra v k.o. Sežana in k.o. Trebče
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o brezplačni pridobitvi stavbnega zemljišča št. 75/3.S k.o. Tomaj
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc.št. 2364/15 k.o. Sežana
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2370/6 k.o. Križ
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 8.alinea  - Predlog sklepa o opredelitvi neprofitnega stanovanja v službeno stanovanje
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 9.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja št. 206 v II. nadstropju stanovanjskega objekta v Sežani, Partizanska cesta 66
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Sklep o dopolnitvi sklepa o programu nadzora Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2008 – seznanitev
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Štorje za leto 2007 – seznanitev
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Tomaj za leto 2007 – seznanitev
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 3.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Kazlje za leto 2007 – seznanitev
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju člana in njegovega namestnika v Skupščino javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. in o podaji predloga za izvolitev člana Nadzornega odbora javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 15.01 Sprejeti sklepi
 15.02 Izpis sklepov
 16.Zapisnik