Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2008    15.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2008/2009
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi cene programov vrtca za leto 2008
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2007 – hitri postopek
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2007; besedilo odloka
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2007, I.Splošni del
 04.04 Gradivo za 4.točko sklica  - Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2007, II. Posebni del
 05.01 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog odloka o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2008 – skrajšani postopek
 05.02 Gradivo za 5.točko sklica  - Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2008
 05.03 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog rebalansa proračuna Občine Sežana - I.splošni del
 05.04 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog rebalansa proračuna Občine Sežana - II.Posebni del
 05.05 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog rebalansa proračuna Občine Sežana - Načrt razvojnih programov
 05.06 Gradivo za 5.točko sklica  - Obrazložitev spremembe Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2008
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o oglaševanju v občini Sežana – prva obravnava
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje – skrajšani postopek
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana – skrajšani postopek
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Ljudska univerza Sežana k izplačilu povečane delovne uspešnosti za leto 2008
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v občini Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja lokalne skupnosti v zvezi z 68. členom Zakona o igrah na srečo
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Sežana v skupno koordinativno telo med Občino Sežana in Provinco Trst na področju uvedbe novih prometnih povezav med Sežano in Trstom
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejnin in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnin za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
 14.Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog sklepa o včlanitvi Občine Sežana v Združenje občin Slovenije - ZOS
 15.Gradivo za 15.točko sklica  - Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2008
 16.Gradivo za 16.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o opravljenem nenapovedanem nadzoru proračuna Občine Sežana za leto 2008
 16.Gradivo za 16.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Pliskovica za leto 2007
 16.Gradivo za 16.točko sklica - 3.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad zaključnim računom proračuna Občine Sežana za leto 2007
 16.Gradivo za 16.točko sklica - 4.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Sežana za leto 2007
 16.Gradivo za 16.točko sklica - 5.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev občinskih razpisov za dodelitev sredstev društvom v letu 2007 - naključni izbor
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa za nakup zemljišča št. 4587/189 k.o. Sežana
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa za nakup zemljišča št. 4240/12 k.o. Sežana
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 3918 k.o. Sežana
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč v k.o. Sežana
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča štev. 3914/6 k.o. Sežana
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja št. 202 v II. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta v Sežani, Partizanska cesta 66
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja št. 24 v II. nadstropju stanovanjskega objekta v Sežani, Ulica Ivana Turšiča 7
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 8.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja št. 30 v III. nadstropju stanovanjskega objekta v Sežani, I. tankovske brigade 3
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 9.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja št. 44 v IV. nadstropju stanovanjskega objekta v Sežani, I. tankovske brigade 5
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 10.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja št. 42 v IV . nadstropju stanovanjskega objekta v Sežani, Ivana Turšiča 1
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 11.alinea  - Predlog sklepa o spremembi sklepa o ureditvi druge etape pozidave med Kolodvorsko cesto in Stjenkovo ulico v Sežani ter zagotovitev stanovanjskih kapacitet za socialno ogrožene osebe št. 032-1/2008-12 z dne 21.02.2008
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 12.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča štev. 3745/483 k.o. Sežana
 18.Gradivo za 18.točko sklica  - Volitve in imenovanja: Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Statutarnopravni komisiji ter predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov Statutarnopravne komisije
 19.01 Sprejeti sklepi
 19.02 Izpis sklepov
 20.Zapisnik