Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2008    13.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Delovni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986 – 2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana od leta 1986 – 1990 v letu 2002
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Informacija o pripravi načrta prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 1. faza
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Uredba o načrtu prostorskih ureditev za območje Kobilarne Lipica I. del
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Obrazložitev in utemeljitev načrta prostorskih ureditev
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica - 1.faza
 03.05 Gradivo za 3.točko sklica  - Prikaz območij enot urejanja prostora
 03.06 Gradivo za 3.točko sklica  - Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Šmarje – Dane – prva obravnava
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Šmarje - Dane
 05.01 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana – druga obravnava
 05.02 Gradivo za 5.točko sklica  - Odloko koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana – skrajšani postopek
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana – skrajšani postopek
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana – skrajšani postopek
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Vrtec Sežana za zmanjšanje obračunane amortizacije osnovnih sredstev v breme sredstev prejetih v upravljanje Vrtec Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2007 - seznanitev
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Sežana za leto 2006 – seznanitev
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Poročilo o izvedbi nadzora nad poslovanjem Občine Sežana z izvajalcem gospodarske javne službe – Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Sežana za leto 2008 – seznanitev
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o spremembi dopolnitve sklepa o zamenjavi zemljišč na območju mesta Sežana in uradno prečiščeno besedilo sklepa
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o prodaji solastniškega deleža objekta Luna
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč parc.št. 2757/16 in parc.št. 2757/17 obe k.o. Sežana
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč parc.št. 3798/2 in parc.št. 3798/3 obe k.o. Sežana
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč št. 2725/102 in 3023 z zemljišči št. 4320/11 in 4320/12 vse k.o. Sežana
 15.Gradivo za 15.točko sklica  - Predlog sklepa o številu občinskih priznanj, ki se podelijo v letu 2008
 16.Gradivo za 16.točko sklica  - Predlog sklepa o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 17.01 Sprejeti sklepi
 17.02 Izpis sklepov
 18.Zapisnik