Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu    Objave v letu 2008

Objave v letu 2008
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 Uradni list 13/2008  - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 Uradni list 18/2008  - Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
 Uradni list 22/2008  - Odlok o občinskih taksah v Občini Sežana
 Uradni list 22/2008  - Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
 Uradni list 22/2008  - Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana
 Uradni list 22/2008  - Letni izvedbeni program kulture Občine Sežana za leto 2008
 Uradni list 23/2008  - Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana
 Uradni list 23/2008  - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – zahod
 Uradni list 36/2008  - Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana
 Uradni list 37/2008  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
 Uradni list 37/2008  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana
 Uradni list 37/2008  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 Uradni list 37/2008  - Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sežana
 Uradni list 47/2008  - Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Šmarje - Dane
 Uradni list 65/2008  - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2007
 Uradni list 65/2008  - Odloka o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2008
 Uradni list 67/2008  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 Uradni list 67/2008  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 Uradni list 67/2008  - Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana
 Uradni list 67/2008  - Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejnin in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnin za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
 Uradni list 67/2008  - Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS34 in PS25 –»Ograde« – jugovzhodni del v Sežani
 Uradni list 76/2008  - Pogoji za uporabo plakatnih mest
 Uradni list 77/2008  - Odlok o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Miren – Kostanjevica in Sežana
 Uradni list 88/2008  - Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev (1) prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Sežana zahod
 Uradni list 88/2008  - Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje UC-9 – Športnorekreacijski center v Sežani
 Uradni list 96/2008  - Odlok o oglaševanju v Občini Sežana
 Uradni list 104/2008  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Sežana
 Uradni list 116/2008  - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod
 Uradni list 116/2008  - Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« v Občini Sežana
 Uradni list 116/2008  - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2009
 Uradni list 116/2008  - Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2009
 Uradni list 121/2008  - Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Sežana za leto 2008
 Uradni list 121/2008  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009
 Uradni list 121/2008  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2010
 Uradni list 121/2008  - Odlok o spremembah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami